Copyright ©
Design by Dzignine
четверг, 25 апреля 2013 г.

К выступлению 29.04.13

Выкладываю слова песни, которую надо выучить и ссылку на саму песню.
Девчонки, придется напрячься...:)

Тоонто нютаг

Аляа хYхын дуун урин дуудаад,
Аян холоhоо ерээб шамдаа.
Анхан тYрэhэн талам шэнээр
Аршаан сYршэжэ, бэеым жэгнээл.

Дуутайхан, суутайхай тоонто нютаг.
ЗYрхэнэйм охин,
ЗYдэнэйм эхин
Дуулим Буряадайм тоонто нютаг.

Сагай hайханда ургааш,hэргээш,
Сагаан эдеэгээ элбэг дэлгэээш.
Сарюун YбэлдООш, арюун зундааш
Самряан ажалаар омог зандааш.

Аяын хангалаар нара золгоош,
Агтын жороое хYгжэм болгоош.
Айдар хYбYYдтээ жэгYYр олгоош,
Абын заншалаар эрООл YргООш.

0 коммент.:

Отправить комментарий